Badania refundowane

przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zasady rejestracji

Badanie NFZ
 1. Poradnia Genetyczna prowadzi listę oczekujących na udzielenie świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przepisami wydanymi na jej podstawie.

 2. Poradnia zapewnia rejestrację pacjentów na najbliższy wolny termin w harmonogramie przyjęć pacjentów pierwszorazowych na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego, za pośrednictwem osoby trzeciej. W przypadku rejestracji telefonicznej, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w przeciągu 14 dni od zapisu (nie dotyczy e-skierowań).

 3. Poradnia jest zobowiązana do przyjęcia pacjenta w ustalonym terminie. W razie wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają przyjęcie pacjenta w ustalonym terminie, pracownik informuje pacjenta o zmianie terminu. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia należy wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

 4. Wpisu pacjenta na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje sekretarka medyczna w rejestracji Poradni.

 5. W procesie rejestracji pacjent/przedstawiciel ustawowy pacjenta jest zobowiązany przedstawić właściwe skierowanie, dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy albo legitymację szkolną z tym, że legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia. Proszony jest również o podanie telefonu kontaktowego.

 6. Pacjent jest informowany o dokładnym terminie wizyty, z uwzględnieniem daty i godziny zapisu, a także o dokumentach, które powinien posiadać na wizycie.

 7. Listy oczekujących są prowadzone w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

 8. Listy osób oczekujących są prowadzone w postaci elektronicznej.

 9. Świadczenia zdrowotne są udzielane poza kolejnością, na podstawie dokumentu (legitymacji) potwierdzającego przysługujące uprawnienia:

 • Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi,

 • Zasłużonym Dawcom Przeszczepów,

 • inwalidom wojennym i wojskowym,

 • kombatantom,

 • osobom ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności,

 • kobietom w ciąży.

 1. Szczegółowe zasady okazywania dokumentów potwierdzających uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej określają przepisy odrębne.

 2. Poradnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu udzielenia świadczenia.

 3. W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym terminie i nieuzasadnienia przyczyny nieobecności pacjenta w ciągu 7 dni roboczych, poradnia skreśla pacjenta z listy oczekujących i odsyła pacjentowi skierowanie w ciągu 30 dni roboczych od daty planowanego przyjęcia.

 4. W przypadku zmiany danych adresowych lub numeru telefonu, bądź rezygnacji ze świadczenia, pacjent ma obowiązek zgłosić zmiany w celu uaktualnienia danych.

 

Kto powinien korzystać z badań genetycznych?

Badania genetyczne powinny wykonać:

 • osoby, u których wystąpiła choroba nowotworowa;

 • najbliżsi krewni osób, u których wystąpiła choroba nowotworowa;

 • osoby, u których w rodzinie stwierdzono wielokrotne zachorowania na nowotwory złośliwe, szczególnie jeśli występowały one w młodym wieku lub obserwowane były w kolejnych  pokoleniach lub w przypadku narządów parzystych nowotwory rozwijały się obustronnie;

 • osoba spokrewniona z kimś, o kim wiadomo, że posiada mutację zwiększającą ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy.

Jakie są najczęstsze wskazania do wykonania badań genetycznych?

 • W rodzinie wystąpiła mutacja genetyczna lub choroba nowotworowa wśród najbliższych krewnych.

 • Kiedy lekarz podejrzewa chorobę genetyczną i chce potwierdzić swoją diagnozę.

 • Gdy w rodzinie występuje choroba genetyczna, a krewny chce wiedzieć czy jesteś nosicielem mutacji odpowiedzialnej za jej wystąpienie i jakie jest ryzyko, że przekaże ją swojemu potomstwu.

 • Pacjent, jego partner lub ktoś z rodziny cierpi na chorobę genetyczną, która może zostać przekazana kolejnym pokoleniom.

 • W trakcie rutynowych badań wykonywanych podczas ciąży, zaistniało ryzyko, że dziecko jest obciążone chorobą genetyczną.

 • Wcześniejsze ciąże pacjentki zakończyły się poronieniem lub urodzeniem martwego płodu.

 • Gdy pacjentka przygotowuje się do zabiegu in vitro.

Onkologiczna konsultacja genetyczna

Badanie NFZ

Konsultacja genetyczna to pierwsze spotkanie konsultanta lub lekarza genetyka z pacjentem, podczas której analizuje się jego rodowód tzw. drzewo genealogiczne. W zbieraniu informacji istotnym elementem jest właściwa konstrukcja rodowodu i analiza rodziny. Umożliwia to określenie toku przekazywania cechy lub choroby w rodzinie. Stwierdza również, którzy z członków rodziny mogą wykazywać zwiększone ryzyko zachorowania na chorobę.

Najważniejsze jest więc wcześniejsze przygotowanie się pacjenta do takiego badania. Na konsultację pacjenci proszeni są o dostarczenie w miarę możliwości dokumentacji medycznej potwierdzającej chorobę zgłaszaną w wywiadzie (wypisu ze szpitala osoby chorej lub wyniku badania histopatologicznego). Podczas konsultacji pacjent jest pytany także o własne problemy ze zdrowiem oraz przebieg badań profilaktycznych np. USG lub mammografia.

Im dokładniejsze informacje pacjent posiada, tym dokładniej można ocenić ryzyko związane z nowotworami uwarunkowanymi dziedzicznie lub innymi chorobami.

Najczęstsze pytania jakie będą zadawane to:

 • Jak liczna jest rodzina?

 • Kto chorował na nowotwory złośliwe i w jakim wieku?

 • Czy osoby chorujące żyją i czy jest z nimi kontakt?

 • Czy osoby chore miały wykonane wcześniej badania genetyczne i jaki jest ich wynik?

Pamiętajmy, iż onkologiczna konsultacja genetyczna nie ma na celu zdiagnozowania choroby nowotworowej u zgłaszającej się osoby.

Onkologiczna konsultacja genetyczna nie zastępuje wizyty u onkologa.

Nie zwalnia także z zaleconych przez lekarzy innych specjalności badań diagnostycznych lub kontrolnych. Konsultacja genetyczna nie jest jednoznaczna z wykonaniem badań genetycznych.

Kto powinien korzystać z badań genetycznych?

Badania genetyczne powinny wykonać:

 • osoby, u których wystąpiła choroba nowotworowa;

 • najbliżsi krewni osób, u których wystąpiła choroba nowotworowa;

 • osoby, u których w rodzinie stwierdzono wielokrotne zachorowania na nowotwory złośliwe, szczególnie jeśli występowały one w młodym wieku lub obserwowane były w kolejnych  pokoleniach lub w przypadku narządów parzystych nowotwory rozwijały się obustronnie;

 • osoba spokrewniona z kimś, o kim wiadomo, że posiada mutację zwiększającą ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy.

Jakie są najczęstsze wskazania do wykonania badań genetycznych?

 • W rodzinie wystąpiła mutacja genetyczna lub choroba nowotworowa wśród najbliższych krewnych.

 • Kiedy lekarz podejrzewa chorobę genetyczną i chce potwierdzić swoją diagnozę.

 • Gdy w rodzinie występuje choroba genetyczna, a krewny chce wiedzieć czy jesteś nosicielem mutacji odpowiedzialnej za jej wystąpienie i jakie jest ryzyko, że przekaże ją swojemu potomstwu.

 • Pacjent, jego partner lub ktoś z rodziny cierpi na chorobę genetyczną, która może zostać przekazana kolejnym pokoleniom.

 • W trakcie rutynowych badań wykonywanych podczas ciąży, zaistniało ryzyko, że dziecko jest obciążone chorobą genetyczną.

 • Wcześniejsze ciąże pacjentki zakończyły się poronieniem lub urodzeniem martwego płodu.

 • Gdy pacjentka przygotowuje się do zabiegu in vitro.

Adres

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
(parter budynku Urzędu Marszałkowskiego)
87-100 Toruń

Telefon

Badania NFZ - 502 373 487
Badania PRYWATNE - 516 196 293 

E-mail

pracownia@genetykatorun.pl 

NZOZ PRACOWNIA GENETYKI NOWOTWORÓW SP. Z O. O.

5 + 3 =

  RODO      |      POLITYKA PRYWATNOŚCI