RODO

1. Administratorem Danych Osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pracownia Genetyki Nowotworów Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73.
2. Administrator Danych Osobowych umożliwia kontakt za pomocą e-maila: pracownia@genetykatorun.pl, za pomocą telefonu: 502 373 487 lub 516196 293, drogą pocztową:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1318 z póżn. zm.).
6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych lub ich sprostowania.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.