Zasady rejestracji

 

 1. Poradnia Genetyczna prowadzi listę oczekujących na udzielenie świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przepisami wydanymi na jej podstawie.
 2. Poradnia zapewnia rejestrację pacjentów na najbliższy wolny termin w harmonogramie przyjęć pacjentów pierwszorazowych na podstawie zgłoszenia osobistego, za pośrednictwem osoby trzeciej, przy wykorzystaniu telefonu. W przypadku rejestracji telefonicznej, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w przeciągu 14 dni od zapisu.
 3. Poradnia jest zobowiązana do przyjęcia pacjenta w ustalonym terminie. W razie wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają przyjęcie pacjenta w ustalonym terminie, pracownik informuje pacjenta o zmianie terminu. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia należy wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
 4. Wpisu pacjenta na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje sekretarka medyczna w rejestracji Poradni.
 5. W procesie rejestracji pacjent/przedstawiciel ustawowy pacjenta jest zobowiązany przedstawić właściwe skierowanie, dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy albo legitymację szkolną z tym, że legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia. Proszony jest również o podanie telefonu kontaktowego.
 6. Pacjent jest informowany o dokładnym terminie wizyty, z uwzględnieniem daty i godziny zapisu, a także o dokumentach, które powinien posiadać na wizycie. Ponadto otrzymuje informację w formie pisemnej (załącznik nr 1) zawierającą w/w dane, adres i telefon poradni, rozpoznanie (wg ICD10) określone przez lekarza kierującego na badanie oraz kwalifikacje jako przypadek pilny bądź stabilny.
 7. Pacjent wyraża zgodę w formie pisemnej na zaproponowany termin realizacji świadczenia oraz zapoznanie się z warunkami zapisu do kolejki oczekujących.
 8. Listy oczekujących są prowadzone w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
 9. Listy osób oczekujących są prowadzone w postaci elektronicznej.
 10. Świadczenia zdrowotne są udzielane poza kolejnością, na podstawie dokumentu (legitymacji) potwierdzającego przysługujące uprawnienia:
 • Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi,
 • Zasłużonym Dawcom Przeszczepów,
 • inwalidom wojennym i wojskowym,
 • kombatantom,
 • osobom ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • kobietom w ciąży.
 1. Szczegółowe zasady okazywania dokumentów potwierdzających uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej określają przepisy odrębne.
 2. Poradnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu udzielenia świadczenia.
 3. W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym terminie i nieuzasadnienia przyczyny nieobecności pacjenta w ciągu 7 dni roboczych, poradnia skreśla pacjenta z listy oczekujących i odsyła pacjentowi skierowanie w ciągu 30 dni roboczych od daty planowanego przyjęcia.
 4. W przypadku zmiany danych adresowych lub numeru telefonu, bądź rezygnacji ze świadczenia, pacjent ma obowiązek zgłosić zmiany w celu uaktualnienia danych.